Muistitulkkikoulutus

                                                                                                                                                                                    

Muistitulkki-koulutusohjelma on tarkoitettu Suomessa asuville, suomen kielen taitoisille eri kieli- ja kulttuurivähemmistöjen edustajille. Koulutusohjelman avulla parannetaan muistisairauden riskissä olevien etnisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden mahdollisuutta päästä muistisairauden alkukartoituksen piiriin.

 

Muistisairaus eri väestöryhmissä

Muistisairaus koskettaa kaikkia väestöryhmiä. Väestön ikääntyessä Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö kohtaa työssään enenevässä määrin myös ikääntyviä vieraskielisiä asiakkaita. Suomessa ei ole kuitenkaan riittäviä työkaluja etnistaustaisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien henkilöiden muistitestien tekemiseen, taikka riittävästi tietoutta kulttuurisensitiivisestä muistityöstä alan ammattilaisten keskuudessa. Asiakkaan äidinkieli tai etninen tausta ei saa olla esteenä muistitestiin pääsemiselle. Muistisairauden kohdatessa opittu kieli usein häviää ja jäljelle jää äidinkieli. Mikäli muistitestiä ei tehdä asiakkaan äidinkielellä, voi testitulos olla vääristynyt.

 

Tulkkaus muistitestitilanteessa

Muistitestitilanne asettaa tulkkaukselle erityisvaatimuksia. Mikäli muistivastaanotolla tulkkina toimii asiakkaan perheenjäsen tai ystävä, ei vastausten todenmukaisuudesta voida varmistua. Silloin ei myöskään muistitestin tulokselle voida laittaa painoarvoa. Toimivan yhteistyön turvaamiseksi myös testaajan (lääkärin/hoitajan) tulee ymmärtää tulkkauksen periaatteet. Muun muassa näistä tarpeista on noussut tarve Muistitulkki -koulutusohjelman kehittämiselle.

 

Kuka on muistitulkki?

Muistitulkit ovat tehtävään koulutettuja vapaaehtoisia oman kielen ja kulttuurinsa asiantuntijoita. Koulutusohjelman hyväksytysti suorittaneella muistitulkilla on valmiudet toimia tulkkina muistivastaanotolla ja muistitestitilanteessa, jossa suomenkielistä testiä tehdään etniseen vähemmistöön kuluvalle henkilölle. Muistitulkki puhuu asiakkaan kanssa samaa kieltä sekä ymmärtää hänen kulttuurisen taustan.

 

 

Sinustako muistitulkki?

Koulutusohjelmaan osallistuminen ei edellytä hakijalta aiempaa kokemusta tai koulutusta tulkkauksesta tai muista koulutusohjelman osa-alueista. Koulutusohjelmaan haetaan hakulomakkeella, jonka perusteella osa hakijoista valitaan haastatteluun.

Muistitulkki-koulutus on eri kieli- ja kulttuuriryhmien vapaaehtoisille tarkoitettu koulutusohjelma, joka koostuu teoriaopetuksesta sekä käytännönharjoittelusta. Koulutus on maksuton ja toteutetaan suomen kielellä.

 

Koulutusohjelman sisältö

 

 TEORIAOPINNOT

 TOTEUTUSTAPA

 Muisti, muistihäiriöt ja muistisairaudet sekä   aivoterveys

 Lähi- ja/tai verkko-opetus 6 h

 Muistitestit

 Lähi- ja/tai verkko-opetus 6 h

 Tulkkaustaito

 Lähi- ja/tai verkko-opetus 6 h

 Muistitulkin materiaali 

 Lähi- ja/tai verkko-opetus 6 h

 Vuorovaikutus ja kohtaaminen

 Lähi- ja/tai verkko-opetus 6 h

 Tietoturva ja GDPR

 Lähi- ja/tai verkko-opetus 6 h

 KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU

 OSAPUOLET

 Harjoittelu I

Muistitulkki-opiskelija,  vapaaehtoinen asiakas sekä  ETNIMUn työntekijä

 Harjoittelu II

Muistitulkki-opiskelija,  vapaaehtoinen asiakas sekä ETNIMUn työntekijä

 Harjoittelu III

Muistitulkki-opiskelija, asiakas,  lääkäri/hoitaja, ETNIMUn työntekijä

 

Muistitulkki:

  • ymmärtää muistitestitilanteen asettamat vaatimukset tulkkaukselle
  • osaa huomioida oman kulttuurinsa erityispiirteet
  • osaa välittää tietoa muistitestin tarkoituksesta etniseen vähemmistöön kuuluvalle henkilölle ja hänen läheisilleen
  • kykenee koulutusmateriaalin avulla kartoittamaan itsenäisesti asiakkaan erityispiirteitä huomioivia taustatietoja (esim. koulutustaso, milloin muuttanut Suomeen ym.)

Muistitulkki-koulutuksen suorittanut henkilö pystyy toimimaan tulkkina tukien muistitestin tekijää testitilanteessa sekä muistihäiriöiden alkukartoittamiseen liittyvissä toiminnoissa. Muistitulkki-koulutukseen voi hakea täyttämällä hakulomakkeen.

Seuraava koulutus käynnistyy keväällä 2021. Hakulomakkeen linkki päivitetään sivustolle pian.

 

Ota rohkeasti yhteyttä!